artwork > monotypes

"Studies of South Miami Beach Sky"
"Studies of South Miami Beach Sky"

2012-2013
Installation